کتابخانه پرداخت درون برنامه ای همراه پی برای B4I
دانلود کتابخانه و آموزش استفاده از کتابخانه پرداخت درون برنامه ای همراه پی در Basic 4 iOS
دانلود کتابخانه از github
آموزش استفاده از کتابخانه پرداخت درون برنامه ای همراه پی در b4i