سیستم جدید تسویه حساب همراه پی راه اندازی گردید. از این پس تسویه حساب ها روزانه در چند نوبت انجام میگردد.

همراه پی، اولین سیستم پرداخت درون برنامه ای نرم افزارهای موبایل مستقل از مارکت