نمودار آمار فروش هر محصول به تفکیک روز در ماه به بخش کالاها اضافه گردید.
نمودارهای دیگر نیز در دست طراحی میباشند.